Propozycje szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i opiekunek żłobkowych

 

 1. Emisja i higiena głosu.
 2. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( warsztaty praktyczne, dokumentowanie zajęć).
 3. Coaching, asertywność, mediacje z tzw.trudnym rodzicem.
 4. Dzieci nadpobudliwe w przedszkolu- metody pracy ( warsztaty praktyczne)
 5. Szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej – Nowelizacja.
 6. Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
 7. Żywienie dzieci w przedszkolu -szkolenie dla Intendentów. Tworzenie jadłospisów ustalanie gramatury prawidłowego żywienia.
 8. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna podstawą pracy placówki.
 9. Techniki projekcyjne, czyli sposobom wydobywania ze świadomości tego, co nieuświadomione, np. poprzez analizę dziecięcych rysunków, skojarzeń itp.
 10. Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) w przedszkolu.
 11. Konstruowanie
  indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów
  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 12. Haccp wzorcowa dokumentacja w żłobku i przedszkolu.
 13. Spectrum autyzmu u dzieci ,
 14. Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami dzieci przedszkolnych (w oparciu o Metodę Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga)
 15. Diagnozowanie umiejętności dziecka w kontekście nowej podstawy programowej
 16. Diagnoza i możliwości wczesnej stymulacji zaburzeń mowy
 17. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 18. Sposoby planowania, organizowania, realizacji zabaw- odpowiednich do wieku Dziecka
 19. „Zielone okulary- pedagogika zabawy w edukacji przyrodniczej” (15h dydakt.)
 20. „Liczę, ważę, segreguję, czyli o edukacji matematycznej w przedszkolu” – (10h dydakt.)
 21. „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych” (20h dydakt.)
 22. „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss ” – (15h dydakt.)
 23. „Klasyka dla smyka” (10h dydakt.)
 24. „Od kropki do sukcesu – czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci”– (10h dydakt.)
 25. „Ruch, muzyka i plastyka dla małego smyka” – (10h dydakt.)
 26. „Psychoterapia krótkoterminowa”, 60 godzin
 27. „Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorakoniepełnosprawnych?”, 30 godzin.
 28. „Negocjacje i mediacje w pracy wychowawcy”, 24 godzin.
 29. „Usprawnianie wzroku dzieci i młodzieży”, 16 godzin.
 30. „Diagnoza i orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem”,
 31. „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”,.
 32. „Behawioralne sposoby nauczania i modyfikacji trudnych zachowań u dzieci autystycznych”, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych, Lublin, 2009 r.
 33. „Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)”, 16 godzin
 34. „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” oraz „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym”,

 

 

top