Szkolenia Żłobkowe / Program Skrócony

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1 Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 1. adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica) 3 godziny
 1. przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, (rozwój psychospołeczny E. Eriksona, rozwój psychiczny jako proces wypełniania zadań życiowych – koncepcja zadań rozwojowych Havighursta) 7 godzin
 2. uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, (rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe) 3 godziny
 3. osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; (nabywanie kompetencji psychospołecznych i zdolności ruchowo- zmysłowych) 7 godzin

  Moduł 2: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin);

 1. zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, (pomoc w ich prawidłowym osiąganiu osób dorosłych w otoczeniu dziecka) 4 godziny
 2. aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka – 5 godzin,
 3. źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, (przegląd uwarunkowań, rozwój dziecka jako ciąg zmian) 4 godziny
 4. neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, (zaburzenia integracji sensomotorycznej, dyspraksja, prawidłowy I nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka w sferze umysłowej, emocjonalno-społecznej i ruchowej) 4 godziny
 5. mechanizmy rozwoju dziecka; (wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z najnowszą wiedzą neuropedaogiczną) 8 godzin

Moduł 3: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):  

 1. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, (nabycie umiejętności obserwacji dziecka w jego swobodnej aktywności oraz wspieranie w jego indywidualnym rozwoju) 13 godzin
 2. planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) 12 godzin,
 3. kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,(czas, przestrzeń, pomoce do wspierania dziecięcego rozwoju) 7 godzin
 4. opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się 15 godzin,
 5. zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, (wspomaganie rozwoju poszczególnych sfer dziecka poprzez ukierunkowaną zabawę, metodyka pracy z dziećmi w formie zindywidualizowanej oraz grupowej z wykorzystaniem proponowanych zabaw) 30 godzin
 6. wprowadzanie dziecka w kulturę, (przegląd literatury dziecięcej, rozwój dziecięcy wg Lwa Wygotskiego ) 25 godzin
 7. budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej) 18 godzin

    Moduł 4: Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)  

 1. odpowiedzialność prawna opiekuna, – (zapoznanie się z przepisami prawa) 2 godziny
 2. podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy) 19 godzin,
 3. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 1 godzina,
 4. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, (w tym trening interpersonalny i warsztaty komunikacyjne) 6 godzin
 5. emisja głosu; ( świadome operowanie głosem, poznanie technik relaksacyjno-oddechowych) 7 godzin

Praktyki zawodowe osoba szkolona odbywa w placówce zajmującej się opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobek, przedszkole z oddziałem żłobkowym, klub dla dzieci). Harmonogram praktyk ustala indywidualnie uczestnik szkolenia w porozumieniu z opiekunem praktyki i kierownikiem placówki, w której praktyka będzie realizowana.  

Praktyka zawodowa obejmuje całokształt wiadomości i umiejętności, niezbędnych do realizowania zadań zawodowych opiekunki dziecięcej. Wskazane jest, aby uczniowie uczestniczyli w organizowaniu i bezpośredniej pracy opiekunki dziecięcej. Realizując zadania powinni wykazać się inicjatywą, samodzielnością, obowiązkowością. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej należy sprawdzić znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w placówkach zajmującej się opieką nad dziećmi do lat 3. Wykonywanie zadań powinno być poprzedzone instruktażem połączonym z pokazem. Ważne jest kształtowanie cech osobowości niezbędnych w zawodzie: odpowiedzialności, współpracy w grupie, komunikowania oraz kultury pracy. Podczas zajęć należy zachęcać uczniów do twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), najczęściej w godzinach 9.00 – 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć (na cały kurs) ustalany jest na pierwszych zajęciach.

2. Sposób organizacji ustala organizator kursu.

3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

4. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

5. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć darmowe pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych (kwestionariusze, testy, ankiety, karty praktyk,  arkusze pracy, arkusze ćwiczeń) a także materiały do robienia  notatek (zeszyt i długopis).

6. Euro-Doradztwo na potrzeby szkolenia wynajmie odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową, uczestnicy będą mieli kontakt z organizatorem poprzez biuro firmy, biuro żłóbka w którym będą prowadzone praktyki oraz poprzez stronę internetową.

top